1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.golana.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldalon) nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatkezelésről nyújt tájékoztatást. Az adatok kezelésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI ÉS JOGALAPJA

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

A weboldal használata során a személyes adatok kezelése a weboldalon keresztül történő ajánlatkéréshez és az ajánlat felhasználó részére való megküldésre érdekében szükséges. Amennyiben az ajánlatkérés folytán a vásárló valamely terméket megrendel, abban az esetben a megadott adatokat a megrendelés teljesítése érdekében is kezeli az Adatkezelő. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja, azaz a 4. pontban tájékoztatást kap arról, mely személyes adatait kezeli az Adatkezelő e jogalapon.

Egyes személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert ezt jogszabály a számára kötelezővé teszi (Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont). A 4. pontban tájékoztatást kap arról, mely személyes adatait kezeli az Adatkezelő e jogalapon.

3. ADATKEZELŐI-CÉGADATOK

Golana Bt. a www.golana.hu weboldal üzemeltetője, egyben az Ön személyes adatainak kezelője.

Cégnév: Golana Bt.
Székhely: 1185 Budapest, Zilah utca 66.
Postacím, levelezési cím: 1185 Budapest, Zilah utca 66.
Telefonszám: +36 70 703-5232
Adószám: 22225256-1-43
Cégjegyzékszám: 01-06-771567
Kibocsájtó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Elektronikus elérhetőség: hello@golana.hu
Honlap címe: golana.hu

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő weboldalán keresztül a felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy nevük, telefonszámuk, e-mail címük és az ajánlatkérés tartalmának megadásával ajánlatot kérjenek az Adatkezelőtől. Ebben az esetben ezen adatok kezelésének célja az ajánlatkérési szolgáltatás működtetése, jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.

Az Adatkezelő a beérkezett ajánlatkérésre a megadott elérhetőségekre (e-mail cím és/vagy telefonszám) ajánlatot küld a felhasználónak. Az adatkezelés célja ilyen esetben az ajánlat megküldése, jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.

Amennyiben az ajánlatkérő az Adatkezelőtől terméket rendel, akkor az Adatkezelő a megrendelő nevét, címét (számlázási cím, szállítási cím), e-mail címét, telefonszámát, és a megrendelt termék adatait a megrendelés teljesítése céljából kezeli, beleértve a megrendelés tartalmának rögzítését,, módosítását, a megrendelés visszaigazolását, a vásárlói jogokról való tájékoztatást, a megrendelés teljesítésének figyelemmel kísérését, az abból származó díjak számlázását, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítését. A vásárló által megadott telefonszámot abból a célból kezeljük, hogy megrendelésének kiszállítása kapcsán a megrendelt termékek átvételének idejét, helyét egyezetni tudja, továbbá amennyiben a megrendelésével kapcsolatban olyan probléma merül fel, ami sürgős egyezetést igényel, a megadott telefonszámon tudjon kapcsolatot tartani a vásárlóval. A fenti adatok esetén az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja és a 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. §.

A vásárlásról a vásárló személy részére számla kerül kiállításra, amelyen feltüntetésre kerül a vevő neve és lakcíme. Ezen adatokat az Adatkezelő azért kezeli, mert a számla kötelező tartalmaként az általános forgalmi adóról szóló  2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a előírja. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja. Azokat a személyes adatokat, amelyek adózáshoz kapcsolódó iratokon szerepelnek (pl. megrendelésen, szállítólevélen), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § alapján köteles az Adatkezelő kezelni.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az ajánlatkérő által megadott személyes adatokat az Adatkezelő az ajánlat megküldéséhez szükséges ideig kezeli. Amennyiben a kiküldött ajánlat folytán legkésőbb 90 napon belül az ajánlatkérő nem ad le megrendelést, az Adatkezelő az ajánlatkérői adatokat törli.

Amennyiben az ajánlatkérő megrendelést ad az Adatkezelő valamely termékére, a vásárló személyes adatait a Golana Bt. a megrendelés teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.

A vásárlásához kapcsolódó bizonylatokat és az abban foglalt személyes adatokat (számla esetén: név, számlázási cím) a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. Azokat az adatokat, amelyek adózáshoz kapcsolódó iratokon szerepelnek (pl. megrendelésen, szállítólevélen), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőrizni

6. AZ ADATOK BIZTONSÁGA

A személyes adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Az Ön személyes adatai biztonsága érdekében a Golana Bt. olyan fizikai és technikai intézkedéseket alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Ennek során többek között az elektronikusan felvett adatokat olyan adathordozón tárolja, amely a technika szintjének megfelelő védelemmel (tűzfal, jelszó) van ellátva.

7. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

Az adatkezelés ideje alatt a honlapon keresztül megadott személyes adatait az adatkelezőnél csak az adatkezelő ügyvezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagja, valamint olyan munkavállalók ismerhetik meg, akik munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.

8. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe a weboldal működtetése kapcsán, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá.

9. COOKIE-K, VAGYIS AZ INTERNETES NYELVEN, MAGYARUL: „SÜTIK”

A süti (angolul: cookie) egy olyan, szövegből álló információsor, amelyet a weboldal az érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű fájlba továbbít. Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak (domain-nek) tartalmazza a nevét, amelyről a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi idejét, és egy véletlenszerűen létrehozott számot (értéket).

A weboldal által használt sütik többféle célt szolgálnak. Egyes sütik az oldal működéséhez technikailag szükségesek, mivel ezek nélkül az oldal és annak alapvető funkciói nem lennének használhatóak. Egyes sütik megkönnyítik a weboldal használatát, így meghatározott ideig megjegyzik a látogató műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a látogatónak nem kell azokat újra megadnia minden újabb látogatás alkalmával, vagy mikor az egyik oldalról egy másikra navigál. Vannak olyan sütik, amelyek a Weboldal teljesítményének növelését szolgálják, azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentést készítenek a Weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból. Egyes sütik hirdetési célokat szolgálnak, azáltal, hogy a látogatókat leginkább érdeklő hirdetések megjelenítését segítik elő.

A sütiket az alábbi kategóriákba lehet sorolni:

Munkamenet (session) sütik: olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak az érintett látogató internetes böngészőjének cookie-állományában, amíg nem hagyja el a Weboldalt, és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.

Használatot támogató sütik:  arra szolgálnak, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen beállításokkal és milyen módon használja a Weboldalt. Ennek célja, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló sütikben lévő adatok nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen tud működni.

Teljesítményt biztosító, statisztikai sütik: olyan sütik, amelyeket arra szolgálnak, hogy segítségükkel az Adatkezelő információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalt, így melyik oldalt tekintették meg, ott milyen munkamenetet indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott a munkamenet. Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja, amely sütik használatával információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E sütik használatának célja, hogy az Adatkezelő képet kapjon a Weboldal használatáról, és tovább tudja fejleszteni, felhasználóbarát élményt tudjon biztosítani a látogatóknak.

Hirdetési, marketing sütik: ezek a sütik arra használhatóak, hogy az érintett látogató számára érdekes hirdetéseket jelenítsen meg a Weboldal, illetve saját marketing megjelenésének eredményességét növelje. Az e funkcióba tartozó sütik például megjegyezhetik a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait, és ezen adatok elemzésével segítenek a megfelelő hirdetések megjelenítésében.

Használt sütik tulajdonságai

Amennyiben az érintett látogató hozzájárult a sütik használatához a Weboldalon, abban az esetben is van lehetősége arra, hogy a sütik beállításait módosítsa, ill. a sütiket az eszközéről törölje. A webes böngészők lehetővé teszik a süti beállítások módosítását vagy a sütik törlését.

Az alábbi linkeken olvashat részletesebb információkat a sütik beállításainak módosításáról, a sütik törléséről a különböző típusú böngészőkben:

 

10. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, valamint nem érinti azon adatokat, amelynek kezelésére az Adatkezelő jogszabály alapján köteles vagy jogosult.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

A személyes adatot törölni kell, ha:

 • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Adatkezelő adatvédelmi incidenst észlel, és az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja a Golana Bt.-hez, mint Adatkezelőhöz (székhely: 1185 Budapest, Zilah u. 66., telefonszám: +36 70 7035232 (10-16 óráig), e-mail: hello@golana.hu). Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.g

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

11. HATÁLY

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Honlapon történő közzététel napjával – azaz 2022. 06. 01. napjával – lép hatályba. Szolgáltató a jelen Tájékoztatót bármikor jogosult módosítani azzal, hogy a módosítások a közzététellel – azaz a Honlapon történő megjelenítéssel – lépnek hatályba. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Honlapon minden esetben a Tájékoztatónak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege legyen a felhasználók részére elérhető. A jelen Tájékoztató annak Szolgáltató által történő visszavonásáig marad hatályban.

12. FOGALMAK PONTOSÍTÁSA

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Ismerjük meg egymást

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Dolgozzunk együtt!